Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODRÓŻNYCH / KLIENTÓW 

 • Luna Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 21A/14,
 • NIP: 7272840060,
 • adres e-mail: biuro@lunatours.pl,
 • tel. +48 519 581 800

wpisane do rejestru Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem ewidencyjnym nr 25709, będącym organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy, zwanym dalej Organizatorem, jest Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) osób korzystających z oferowanych usług turystycznych, zwanych dalej Podróżnymi/Klientami. 

Mając na względzie prawa Podróżnych/Klientów jako podmiotów danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Podróżnych/ Klientów danych osobowych. Wszyscy pracownicy Organizatora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Organizator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wprowadzone przez Organizatora polityki oraz procedury zapewniają zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Podróżnym/ Klientom jako osobom, których dane dotyczą. 

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jako Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@lunatours.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany powyżej. 

Dane osobowe Podróżnych/Klientów przetwarzane są przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego/Klienta (podjęcia działań przed zawarciem umowy), jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez lub na rzecz Organizatora. 

Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO Organizator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów 

Dane niezbędne do realizacji umowy: 

 • imię i nazwisko
 • adres mailowy 
 • nr telefonu 
 • data urodzenia 
 • dane dotyczące firm (nazwa firmy, adres siedziby, NIP) 
 • numer paszportu (jeśli tego wymaga umowa)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Podróżnego/Klienta lub do zawarcia umowy z Organizatorem. 

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Organizatora wynika ze szczególnych przepisów prawa. Źródłem przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą tj. Podróżni/Klienci. 

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Organizatora jako Administratora Danych Osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych. Dane osobowe Podróżnych/Klientów powierzane są przede wszystkim podwykonawcom i podmiotom, z którymi Organizator współpracuje przy realizacji umów i świadczeniu usług na rzecz Podróżnych/Klientów. Organizator nie profiluje danych osobowych Podróżnych/Klientów w rozumieniu przepisów RODO. 

Zgodnie z przepisami RODO każdy Podróżny/Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane 
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO 
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym Podróżni/Klienci mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. umowa została w pełni zrealizowana, Podróżny/Klient wniósł sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i jest przekonany, że Organizator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych Podróżnego/Klienta 
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, jeżeli Podróżny/Klient: kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, lub uważa, że Organizator przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie żąda usunięcia swoich danych osobowych (czyli nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub jego dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem, 
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli Podróżny/Klient uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Organizator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Podróżni/Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli: 

 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Organizatora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów np. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają przepisy prawa 
 • przetwarzanie danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą tj. Podróżni/Klienci.